دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 7-192