دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1388، صفحه 1-200