دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تابستان 1395، صفحه 1-168 
5. ویژگی‌های بایسته معلمان در بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری مدارس هوشمند

صفحه 77-96

علی‌اکبر دولتی؛ لاله جمشیدی؛ علی‌اکبر امین‌بیدختی