دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، پاییز 1395، صفحه 1-212 
6. ارزیابی میزان توجه به «سواد فناورانه» در آموزش و پرورش عمومی (پایه‌های 9-1)

صفحه 125-154

یوسف ادیب؛ محمدرضا عزتی؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ فیروز محمودی