دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 1-130