دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، زمستان 1399، صفحه 1-222 
2. تعیین و تبیین اصول یادگیری مبتنی بر فرآیندهای شناختی مغز

صفحه 37-58

10.30495/jinev.2021.680635

سعید داداش‌زاده؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ صادق ملکی‌آوارسین؛ اسداله خدیوی