دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، بهار 1400، صفحه 1-222 
7. ارایه مدل شایستگی اختصاصی استادان دانشگاه

صفحه 161-186

10.30495/jinev.2021.683374

منوچهر کریمی؛ سیدعلی‌اکبر احمدی