دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 1-192 
5. پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس ارزش اهمیت و هزینه‌ی مرتبط با تکلیف

صفحه 95-108

دل آرام محمدی؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ رحیم بدری گرگری؛ امید ابراهیمی